Regulamin świadczenia usług

Regulamin określa zakres i warunki korzystania przez Abonenta z platformy SHOPELO, stanowiącego własność Engine ON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwanego dalej Usługodawcą.

§1. Definicje w rozumieniu niniejszego regulaminu

Usługodawca - właściciel serwisu, tj. Engine ON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 15-707 Białystok, ul. Prowiantowa 17/85, NIP: 5423120903, REGON: 200259944, KRS: 325271
Abonent - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Klient - osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym Abonenta lub korzystająca z jego zasobów.
Sklep internetowy - program komputerowy służący do prowadzenia sprzedaży towarów i usług przez Internet, dostępny pod odrębną nazwą domenową.
Biblioteki - kody źródłowe wykorzystywane w różnych elementach serwisu, nie będące autorstwa Usługodawcy (np. jQuery)
Cennik - wykaz płatnych usług zawierający opłaty jednorazowe i abonamentowe.
Opłata początkowa - pierwsza opłata za abonament lub za projekt graficzny powodująca uruchomienie i udostępnienie przez Usługodawcę zasobów Sklepu internetowego
Okres testowy - bezpłatny okres po założeniu Sklepu internetowego, w którym nie pobierana jest opłata abonamentowa.
Pakiet graficzny - usługa polegająca na projekcie szaty graficznej sklepu oraz wdrożeniu projektów do systemu sklepu.
Opłata abonamentowa - opłacane z góry przez Abonenta wynagrodzenie dla Usługodawcy zgodne z Cennikiem usług w miesięcznym okresie rozliczeniowym liczonym od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca.
Transfer - ilość danych mierzona w GB przesyłanych przez Abonenta w okresie rozliczeniowym na podstawie logów serwera WWW i FTP.

§2. Oprogramowanie sklepu

Usługodawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do oprogramowania Sklepu internetowego wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Usługodawca oświadcza, że jest jedynym samodzielnym twórcą oprogramowania.
Usługodawca oświadcza, że Biblioteki wykorzystane w oprogramowaniu używane są zgodnie z ich licencją.

§3. Warunki świadczenia usługi

Zapoznanie się z Regulaminem jest integralną częścią umowy pomiędzy Usługodawcą a Abonentem zawieranej w momencie złożenia zamówienia w formie elektronicznej.
Abonent może zaproponować nazwę bezpłatnej domeny z zastrzeżeniem możliwości zmiany tej nazwy na inną w przypadku, gdy w chwili zgłoszenia domena będzie już zajęta.
Usługodawca zastrzega prawo do odmowy świadczenia usług bez podania przyczyny.
Dokonanie opłaty początkowej przez Abonenta jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacją wszystkich jego zapisów.
Abonent jest zobowiązany podać prawdziwe dane identyfikacyjne oraz informować Usługodawcę o wszelkich zmianach danych Abonenta.
Abonent zobowiązany jest do korzystania z usług w sposób nie naruszający przepisów prawa kraju, w którym jest dokonywana sprzedaż, przepisów prawa własności intelektualnej, dobrych obyczajów, cudzego dobra osobistego. Naruszenie powyższych zakazów skutkuje wyłączną odpowiedzialnością Abonenta oraz natychmiastowym zawieszeniem usług.
Usługodawca nie odpowiada za jakość świadczenia usług Abonenta na rzecz swoich Klientów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności także za wypłacalność Abonenta wobec Klientów ani Klientów wobec Abonenta.
Usługodawca nie odpowiada za osiągane poziomy sprzedaży Sklepu internetowego.
Abonent wprowadzając zmiany do udostępnionych mechanizmów może zmieniać wygląd i funkcjonalność Oprogramowania sklepu w zakresie przewidzianym przez dany moduł.
Abonent nie może udostępniać osobom trzecim korzystania z panelu administracyjnego Oprogramowania sklepu.
Abonent nie może dokonywać prób łamania zabezpieczeń serwerów Usługodawcy oraz prowadzić działań, które mogą uniemożliwić, ograniczyć lub pogorszyć dostęp do usług innych Abonentów.
Abonent zobowiązuje się do nie naruszania własności intelektualnej Usługodawcy w zakresie wykorzystywania rozwiązań występujących w sposób unikalny w Oprogramowaniu sklepu.
Abonent upoważnia usługodawcę do umieszczenia w stopce sklepu internetowego, niezależnie od sposobu ich publikacji, oznaczeń dotyczących autorstwa w postaci nieukrytego tekstu lub znaku graficznego z aktywnym linkiem do strony Usługodawcy. Znak graficzny nie będzie przekraczał wielkości 200x50px. Niedozwolone jest ukrywanie tego oznaczenia przez Abonenta.
Usługodawca świadczy pomoc techniczą w języku polskim drogą elektroniczną przez email lub przez serwis Centrum Pomocy.

§4. Rozliczenia

Korzystanie z usług jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem usług publikowanym na stronie Usługodawcy.
Dokonanie zapłaty powoduje uruchomienie usługi w terminie przewidzianym w Cenniku.
Po uruchomieniu usługi trwa okres testowy, w którym nie są naliczane opłaty abonamentowe. Czas trwania okresu testowego uzależniony jest od wyboru pakietu.
Wszelkie opłaty za indywidualne funkcjonalności dokonywane są z góry na podstawie otrzymanej faktury proforma wg wcześniejszej wyceny zakresu prac.
Opłata abonamentowa jest pobierana zgodnie z Cennikiem i przewidzianymi parametrami usługi w szczególności w zakresie limitów miesięcznego okresu rozliczeniowego (transfer, objętość dyskowa). Podstawą obliczania limitów jest rejestracja zdarzeń na serwerze w postaci logów.
Przekroczenie ustalonego limitu w jednym miesiącu kalendarzowym skutkuje odpowiednią dopłatą za przekroczony limit wg Cennika.
Należności za usługi abonamentowe Abonent jest zobowiązany opłacać najpóźniej w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury proforma. Za dzień zapłaty uznaje się dzień zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Usługodawcy.
Opłaty są pobierane za bieżący miesiąc z góry na podstawie faktury proforma. Faktury proforma są przesyłane w postaci elektronicznej na kontaktowy adres email oraz dostępne są w Panelu Administracyjnym udostępnionym dla Abonenta.
W przypadku braku zapłaty za usługę w terminie określonym w §4. p. 8. następuje blokada dostępu do panelu administracyjnego sklepu. Wznowienie usługi następuje po uregulowaniu zaległej płatności.
Brak zapłaty za usługę w ciągu 14 dni po wymaganym terminie powoduje automatyczne zawieszenie wszystkich usług: blokadę serwera oraz brak możliwości skorzystania z usług gwarancyjnych. Wznowienie świadczenia usług następuje po uregulowaniu zaległej płatności. Usługodawca może jednocześnie naliczyć dodatkową opłatę aktywacyjną zgodną z cennikiem usług dodatkowych.
Abonent upoważnia Usługodawcę do wystawiania faktur w postaci elektronicznej zgodnie z obowiązującym prawem.
Wniesiona opłata z góry za dowolny okres abonamentowy nie podlega zwrotowi ani zamianie na inne usługi.

§5. Zmiany i rezygnacja z usług

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Cenniku.
Usługodawca ma obowiązek powiadomić Abonenta o planowanej zmianie Cennika z wyprzedzeniem jednego okresu rozliczeniowego.
Regulamin może ulec zmianie, o czym Abonent zostanie poinformowany poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany Regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy.
Nowy Regulamin obowiązuje Abonenta, jeśli w ciągu 30 dni od daty publikacji nowego Regulaminu nie oświadczy w formie pisemnej o braku akceptacji Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu jest jednoznaczne z ze złożeniem wypowiedzenia na zasadach jak w §5. p.5.
Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania przez Abonenta jak i Usługodawcę z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
Rozwiązanie umowy musi nastąpić w formie pisemnej lub mailowej pod rygorem nieważności.
W trakcie okresu wypowiedzenia Abonent jak i Usługodawca mają prawo do odwołania swojego wypowiedzenia i kontynuacji usług na zasadach aktualnego Regulaminu i Cennika.
Abonent może bezpłatnie dokonać cesji usług na podmioty trzecie za zgodą Usługodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Usługodawca może bezpłatnie dokonać cesji wszystkich praw i obowiązków wynikających z zawartych z Abonentami umów - na podmioty trzecie, bez konieczności uzyskiwania zgody Abonentów.

§6. Polityka prywatności

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji świadczenia usług oraz wystawiania faktur. Abonent ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.
Abonent jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku.
Abonent powierza Usługodawcy przetwarzanie danych osobowych Klientów zgromadzonych na serwerach w zakresie czynności wynikających z realizacji usług.
Usługodawca zobowiązuje się do przestrzegania polityki prywatności.
Usługodawca ma prawo wykorzystać wybrane dane o Abonentach do własnych analiz, w celach zbiorczych podsumowań, prezentacji wybranych Sklepów internetowych w sposób zgodny z polityką prywatności.

§7. Odpowiedzialność Usługodawcy

Usługodawca zapewnia dostępność oprogramowania sklepu na poziomie 99.9% czasu w ujęciu rocznym z zastrzeżeniem §7. p. 6.
Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania okresowych prac technicznych i krótkotrwałego wyłączenia serwera w możliwie najmniej uciążliwych godzinach. Prace te nie wliczają się do czasu niedostępności Oprogramowania sklepu, o którym mowa w §7. p.1, a Abonent o takich pracach zostanie poinformowany z jednodniowym wyprzedzeniem.
Za brak dostępności oprogramowania uznaje się niedostępność lub nieprawidłowe działanie takich modułów, które blokują jakąkolwiek możliwość zapoznania się z ofertą Sklepu internetowego i składania zamówień przez Klientów.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Abonenta, szczególnie wynikające z udostępnienia osobom trzecim danych dostępowych do serwera i Oprogramowania sklepu.
Usługodawca nie odpowiada za utracone korzyści Abonenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
Usługodawca nie jest zobowiązany do przeszkolenia Abonenta z zakresu użytkowania Oprogramowania sklepu.
Odpowiedzialność Usługodawcy ze wszystkich tytułów ograniczona jest do wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia z tytułu bieżącego planu abonamentowego.

§8. Gwarancja i reklamacje

Usługodawca udziela gwarancji prawidłowego działania Oprogramowania sklepu na cały okres wynajmu z zastrzeżeniem §4. p. 11.
Usługodawca zobowiązuje się do usuwania błędów w możliwie najkrótszym terminie uzależnionym od stopnia skomplikowania błędu.
Nieprawidłowe działanie Oprogramowania sklepu Abonent będzie zgłaszał na adres email: pomoc@shopelo.pl.
Usługodawca udzieli odpowiedzi na zgłoszenie w możliwie najkrótszym terminie. Odpowiedź zostanie wysłana na adres mailowy kontaktu technicznego Abonenta.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu udzielenia odpowiedzi lub usunięcia błędu, jeśli wymagać to będzie specjalistycznych informacji, analiz lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.

§9. Postanowienia końcowe

W przypadku wyczerpania się procedur reklamacyjnych oraz polubownych, spory pomiędzy Usługodawcą a Abonentem, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2020 roku.