W tym rozdziale dowiesz się jak połączyć Twoje konto z platformą Allegro.

Aby sprzedawać produkty z Twojego sklepu na platformie Allegro najpierw musisz powiązać swoje konto w Shopelo z tym na platformie Allegro. Dzięki takiemu połączeniu wszystkie dostępne produkty w Twoim sklepie za pomocą kilku kliknięć możesz wystawić na Allegro a gdy już sprzedaż tam swoje produkty – zamówienie z Allegro trafia bezpośrednio na Twoje konto w Shopelo. Dzięki temu – z jednego miejsca możesz zarządzać sprzedażą przez własną stronę www jak i przez platformę Allegro.

Aktywacja modułu Allegro

Aby rozpocząć sprzedaż na platformie Allegro najpierw dodaj integrację Allegro.
Wybierz Ustawienia → Integracja:Marketplacekliknij dodaj integracjęa następnie kliknij dodaj przy logotypie platformy Allegro.Następnie kliknij Połącz z Allegro,zaloguj się na swoje konto na platformie Allegro które ma być połączone z Shopeloa następnie wybierz opcję Tak, powiąż konto.Po poprawnym powiązaniu pojawi się okno pozwalające na skonfigurowanie dostępnych możliwości.Istnieje możliwość ustalenia uniwersalnej polityki cenowej np. zwiększenia lub zmniejszenia ceny w stosunku do cen obowiązujących w sklepie. Aby zwiększyć cenę wystawianych produktów na platformie Allegro np. o 2 procent w polu cena wybierz zwiększ o a w polu obok wpisz wartość 2. Od tej pory – cena wystawianych produktów na platformie Allegro będzie zwiększona o 2% w stosunku do ceny obowiązującej w sklepie.

W integracji istnieje możliwość automatyzacji w określonych sytuacjach.

W przypadku, gdy oferty na portalu Allegro mają być wznawiane po uzupełnieniu stanów magazynowych – włącz opcję wznów aukcję

W przypadku, gdy stan magazynowy danego produktu wynosi 0 sztuk (gdy np. dany produkt sprzedał się przez stronę własną sklepu lub podczas synchronizacji stanów magazynowych z programu księgowego – program wskazał, że produkt został sprzedany w sklepie stacjonarnym) istnieje możliwość automatycznego zakończenia oferty na portalu Allegro. Aby zakończyć ofertę na portalu Allegro gdy stan magazynowy wynosi 0 sztuk – włącz opcję zakończ aukcję po osiągnięciu stanu 0.

W przypadku, gdy zmieniła się cena lub stan magazynowy danego produktu (zmiana ręczna lub w wyniku importu danych z programu księgowego) istnieje możliwość automatycznej aktualizacji ceny oraz ilości dostępnych sztuk w danej ofercie na portalu Allegro. W tym celu wybierz co jaki czas dane mają być aktualizowane (raz dziennie lub co 12 godzin) oraz wybierz godzinę o której powinna nastąpić aktualizacja a następnie wybierz jakie informacje mają być aktualizowane (cena, ilość, cena oraz ilość).Ustawienia domyślne pozwalają na zautomatyzowanie procesu konfiguracji oferty na portalu Allegro. Wybrane opcje będą podstawiane podczas tworzenia oferty. Należy pamiętać, iż wszystkie dane związane z cennikiem wysyłki, reklamacjami oraz polityka zwrotów musi zostać skonfigurowana bezpośrednio na portalu Allegro. Dopiero po ich skonfigurowaniu pojawią się opcje pozwalające na wybór domyślnego cennika wysyłki, pliku reklamacji oraz polityki zwrotów.Cennik wysyłki, reklamacje oraz politykę zwrotów ustalamy bezpośrednio na portalu Allegro. Shopelo jedynie odczytuje z portalu Allegro zapisane ustawienia.

Sugerujemy pozostawić włączoną opcję wysyłanie powiadomień gdyż w przypadku gdy wystąpi błąd podczas tworzenia oferty na portalu Allegro otrzymasz stosowne powiadomienie.Gdy wszystkie ustawienia zostaną skonfigurowane kliknij ZAPISZ aby zapisać ustaloną konfigurację.Tworzenie i wystawianie oferty (bez wariantów)

W tej sekcji pokażemy jak skonfigurować ofertę produktu bez wariantów którą będzie można wystawić na Allegro.

Produkt bez wariantów oznacza, że nie ma skonfigurowanych innych wariantów (np. rozmiarów) danego produktu w sekcji Warianty.

Po dodaniu produktu (w naszym przypadku przedłużacza ogrodowego) wybieramy opcję Allegro.Zostanie załadowana podstrona umożliwiająca skonfigurowanie parametrów wymaganych przez platformę Allegro do wystawienia produktu.Czy wystawiać na Allegro – przełącznik ten oznacza, czy dany produkt ma być wystawiany na Allegro (możemy wyłączyć tę opcję w momencie, gdy chcemy czasowo zablokować publikowanie nowych ofert danego produktu).

Automatyczne wystawianie zakończonych aukcji Allegro – każda aukcja może być wystawiona na określony czas np. 3 dni, 5 dni, 7 dni, 10 dni, 20 dni, 30 dni. W momencie gdy minie ustalony czas (np. 10 dni) Shopelo dokona analizy sprawdzając czy produkt nadal jest zatowarowany (stan magazynu większy od 0) oraz czy produkt nie został zablokowany. Jeśli stan magazynowy jest większy od zera i produkt nie jest zablokowany – opcja ta umożliwia w sposób automatyczny wystawienie nowej oferty w momencie zakończenia starej.

typ oferty: Kup teraz, Ogłoszenie - w zależności od wybranej kategorii platforma Allegro umożliwia stworzenie oferty którą można kupić lub oferty w formie ogłoszenia. Większość kategorii na platformie Allegro umożliwia utworzenie oferty z parametrem Kup teraz.

nazwa - tytuł jaki zostanie wykorzystany przy wystawionej ofercie. Długość tytułu ograniczona jest do 50 znaków. Zasady tworzenia tytułu oferty jak i opisu są opublikowane na platformie Allegro a link do zasad opublikowany jest pod polem nazwa.

cena ustalana zgodnie z konfiguracją - dokonując integracji można ustalić w jaki sposób będą tworzone ceny produktów wystawianych na platformie Allegro a zasady te mogą być włączone lub wyłączone przyciskiem przy tej opcji

cena - cena (kwota brutto) w jakiej zostanie wystawiony dany produkt na platformie Allegro

ilość wystawianych produktów zgodna ze stanem magazynowym - opcja ta definiuje ile sztuk danego produktu zostanie wystawionych na platformie Allegro. Sugerujemy aby opcja ta była włączona (kolor zielony) gdyż w przypadku zatowarowania produktu nowy stan w sposób automatyczny może pojawić się na platformie Allegro. Jednocześnie – w przypadku sprzedaży produktu z wykorzystaniem innego kanału sprzedaży (np. e-sklep, platforma Facebook) – nowy stan pomniejszony o dokonaną sprzedaż zostanie przesłany do platformy Allegro co uniemożliwi sprzedaży większej ilości sztuk produktu niż jest dostępny do sprzedaży.

ilość sztuk w ofercie - domyślną wartością jest 1. Wartość tą można zmienić w momencie sprzedaży większej ilości produktu w jednej ofercie np. komplet 4 opon. Jeśli wpiszemy 4 to klient dokonując zakupu od razu zakupi 4 sztuki danego produktu. Należy mieć na uwadze, że ilość sztuk musi korelować ze stanem magazynowym (ilość). Jeśli ilość (stan magazynowy) wynosi 3 a w polu Ilość sztuk w ofercie wybierzemy 4 to dana oferta nie zostanie wystawiona gdyż stan magazynowy (ilość) jest mniejsza niż wartość Ilość sztuk w ofercie.

czas wysyłki - pole informujące w jakim czasie produkt po dokonaniu zakupu na platformie wysyłki zostanie wysłany. Sugerowana wartość: 2 dni

reklamacje - zasady reklamacji ustalone bezpośrednio na platformie Allegro. W przypadku dodania na platformie Allegro kilku zasad reklamacji – stworzone zasady będą dostępne do wyboru

czas trwania aukcji - czas po jakim aukcja na platformie Allegro zostanie zakończona. Sugerowana wartość: 10 dni

cennik wysyłki - cennik wysyłek ustalony bezpośrednio na platformie Allegro. W przypadku dodania na platformie Allegro kilku cenników wysyłek – stworzone cenniki będą dostępne do wyboru

polityka zwrotów - polityka zwrotów ustalona bezpośrednio na platformie Allegro. W przypadku dodania na platformie Allegro kilku polityk wzrotów – stworzone polityki zwrotów będą dostępne do wyboru


Opis aukcji. Sekcja ta stanowi element wizualny wyglądu oferty na platformie Allegro. Do wyboru mamy kilka dostępnych modułów.

Moduł z samym tekstem


Moduł z samym zdjęciem


Moduł z tekstem po lewej stronie i zdjęciem po prawej stronie


Moduł z zdjęciem po lewej stronie i tekstem po prawej stronie


Moduł ze zdjęcie po lewej i po prawej stronieIstnieje możliwość dodania kolejnej linii w której można zamieścić dodatkowy moduł analogicznie do pierwszego modułu.


Kategorie. Każdy produkt należy zamieścić w określonej kategorii. Aby przypisać produkt do kategorii kliknij Wybierz kategorię


a następnie wybierz kategorię główną oraz podkategorię zgodnie z pokazanymi na ekranie. Nasz przykładowy produkt zostanie przypisany do kategorii Dom i Ogród → Budownictwo i Akcesoria → Elektryka i akcesoria → PrzedłużaczePo wyborze docelowej kategorii automatycznie pojawi się formularz z polami które należy wypełnić.Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe.

Uwaga! Nazwy pól, ich ilość oraz wymagane informacje są różne dla poszczególnych kategorii i mogą się różnić od tych pokazanych na przykładzie!

Tak wyglądają uzupełnione pola naszego przykładowego produktu.Należy teraz zapisać konfigurację klikając zielony przycisk Zapisz.Po zapisaniu zostanie aktywowany klawisz Wystaw aukcję pozwalający na wystawienie pierwszej aukcji. Kliknij na przycisk Wystaw aukcję aby wystawić aukcję.Po wystawieniu aukcji należy poczekać kilka sekund a następnie odświeżyć stronę celem sprawdzenia statusu oferty Allegro.Po odświeżeniu w pierwszej kolejności proszę zwrócić uwagę na zielony znaczek Allegro który pojawił się na górze strony.Oznaczenie te pokazuje, że dany produkt dostępny jest na platformie Allegro. Kliknięcie na niego automatycznie otworzy stronę w wystawionym produktem na platformie Allegro.
Dodatkowo – na samym dole strony w sekcji Historia wystawionych aukcji pojawi się informacja o wystawionych aukcjach danego produktu.Tworzenie i wystawianie oferty (z wariantami)

W momencie, gdy w swoim sklepie posiadasz produkt z dostępnymi wariantami (sekcja: Warianty w produkcie) to tworząc ofertę która będzie wystawiona na platformie Allegro masz możliwość stworzenia oferty dla określonego wariantu lub wariantów.

Po dodaniu produktu (w naszym przypadku przedłużacza ogrodowego) oraz stworzeniu wariantów wybieramy opcję Allegro.Zostanie załadowana podstrona umożliwiająca skonfigurowanie aukcji na platformie Allegro dla konkretnego wariantu. Aby skonfigurować aukcję dla wariantu przedłużacza ogrodowego o długości 10 m wybierz określony wariant i z prawej strony kliknij wystaw aukcję.Następnie skonfiguruj aukcję dokładnie tam samo jak w przypadku produktu bez wariantów.

Gdy skonfigurujesz ofertę i zostanie ona wystawiona na platformie Allegro kliknij na Allegro z lewej strony a pojawi się strona pokazująca które warianty zostały dodane do platformy Allegro (zielona kropka w sekcji Allegro) a zamiast napisu wystaw aukcję pojawi się zarządzaj.Teraz możesz wybrać kolejny wariant np. 15 m i postępować analogicznie jak przy wariancie 10 m.

Platforma Allegro pozwala na łączenie wariantów. Łączenie wariantów polega na pokazaniu na platformie Allegro wszystkich Twoich produktów w ramach wystawionych wariantów np. przedłużacz o długości 10m, 15 m, 20 m oraz 25 m. Połączone oferty produktów wariantowych na platformie Allegro prezentowane są w następujący sposób.Wszystkie oferty w wariantach są automatycznie łączone. Zakres i sposób łączenia można ustalić klikając Połącz oferty/WariantyPo kliknięciu pojawi się okno pokazujące według jakich parametrów platforma Allegro pozwala na łączenie dla określonego produktu w kategorii do której został przypisany produkt.Historia wystawionych aukcji

Istnieje możliwość przejrzenia jakie oraz kiedy aukcje zostały przesłane na platformę Allegro. Aby przejrzeć listę wystawionych aukcji wybierz Allegro → Wystawione aukcje.Po wybraniu tej opcji pokaże się strona z ostatnio wystawionymi aukcjami na platformie Allegro.Allegro – przyporządkowany przez portal Allegro numer aukcji. Kliknięcie na numer załaduje stronę aukcji na portalu Allegro

Nazwa – nazwa produktu z Twojego e-sklepu którego dotyczy aukcja. Litera „A” która pokazuje się w polu Nazwa oznacza, że oferta została wystawiona automatycznie zgodnie z ustalonymi wytycznymi.

Czas utworzenia – czas w którym oferta została przesłana do portalu Allegro

Czas zakończenia – czas w którym aukcja zostanie automatycznie zakończona na portalu Allegro

Cena – cena za jaką dany produkt będzie można kupić na portalu Allegro

Ilość sztuk – ilość produktów danego produktu wystawionych na portalu Allegro

Czas trwania aukcji – wybrany podczas konfiguracji aukcji okres na jaki ma być wystawiona oferta

OpcjeZakończ przed czasem – pozwala na natychmiastowe zakończenie danej aukcji na portalu Allegro; Zakończona [data] – data kiedy aukcja została ręcznie zakończona przed czasem
Błędy podczas wystawiania oferty na platformie Allegro

Gdy z jakiegokolwiek powodu podczas tworzenia oferty na portalu Allegro pojawi się błąd uniemożliwiający skuteczne wystawienie oferty otrzymają Państwo email informujący o powstałym błędzie wraz z informacją przekazaną przez platformę Allegro co jest powodem błędu. Dopiero po naprawieniu błędu zgłoszonego przez platformę Allegro można ponownie wystawić ofertę na platformie Allegro.